วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)

16 ก.พ. 2564      1326 views

แชร์ทั้งหมด 8 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดไผ่ดำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุตมีที่ดินตั้งเนื้อที่วัด ๒๑ ไร่ ๔๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการ (โรงเรียนวัดไผ่ดำ มิตรภาพที่ ๑๘๓) และที่ดินของชาวบ้าน

ทิศใต้ ติดต่อ กับถนน ร.พ.ช. และสวนผลไม้ของชาวบ้าน ทิศตะวันตก ติดต่อ กับคลองชลประทาน

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบล้อมด้วยหมู่บ้านและทุ่งนาของชาวบ้าน อาคารเสนาสนะต่างๆ สร้างไว้เป็นสัดส่วน มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร พระประธานในอุโบสถ ชื่อ พระพุทธโสภาคย์สักยมุนี ขนาดพระเพลา ๑.๓๕ เมตร เจดีย์โบราณ   วัดไผ่ดำมีเจดีย์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีฐานเจดีย์กว้าง ๑๑ เมตร สูง ๙ เมตร อาคารเสนาสนะต่างๆ นอกจากโบสถ์และเจดีย์แล้วยังมีศาลาบำเพ็ญกุศล กุฏิสงฆ์จำนวนหลายหลังอาคารเสียง-เป้า ปาลวัฒน์วิไชย (อาคารเรียนหลังเก่า ปัจจุบัน ดัดแปลงเป็นที่รองรับแขกเหรื่อ ญาติโยม) หอระฆัง และฌาปนสถาน อาคาร เหล่านี้ส่วนมากเป็นอาคารถาวร วัดไผ่ดำ เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือมากกว่านั้น เพราะมีเจดีย์เก่า แก่ปรากฎอยู่เป็นหลักฐานสภาพเกือบสมบูรณ์ ต่อมาราว พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๖๗ มีพระสงฆ์ อยู่จำพรรษาบ้าง ว่างเว้นไปบ้าง จนถึง พ.ศ.๒๔๗๐ สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชริญาณวงศ์โปรดให้พระสงฆ์ ในปกครองคณะธรรมยุตมาอยู่ประจำ โดยมีพระครูประพัฒนสีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาได้สร้าง อุโบสถหลังใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร วัดไผ่ดำ ได้ชื่อตามนามของหมู่บ้านไผ่ดำ เพราะพื้นที่เดิมของหมู่บ้านและ ของวัดบางส่วนเป็นป่าไผ่ดำ ปัจจุบันยังหลงเหลืออยู่บางส่วนภายในวัด วัดไผ่ดำได้พัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทุกแผนก โดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม และของการศึกษานอกโรงเรียน(การศึกษาผู้ใหญ่) แก่ภิกษุ-สามเณร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๓๐ ปัจจุบันวัดไผ่ดำ ได้เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม(ตรี-โท-เอก) แผนกบาลี (ป.ธ.๑-๒ – ป.ธ.๕) แผนกสามัญศึกษา (ม.๑-ม.๖) เจดีย์วัดไผ่ดำ สร้างในสมัยอยุธยา เป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำเป็นเจดีย์ เก่าที่ยังคงลักษณะสมบูรณ์ กว่าเจดีย์องค์อื่นในละแวกวัดใกล้ๆกัน จากการ บอกเล่าของคนเก่าพบว่าเป็นเจดีย์ที่ปล่อยให้ร้างอยู่ในป่าไผ่ดำ โดยขาดคน สนใจ จนกระทั่งราว พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๖๙ ปรากฏว่ามีพระภิกษุมาจำพรรษาอยู่ ในวัดไผ่ดำ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ซ้ำยังยังถูกนักเลงของเก่าขุด หาของเก่าในเจดีย์ ทำให้รูปเจดีย์เอียง และอิฐบางส่วนชำรุดเสียหาย จน กระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๐ สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้ คณะสงฆ์สายธรรมยุตมาปกครองวัดนี้ โดยมีพระครูประพัฒนสีลณ (เอก ปวฑฺฒโน) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก องค์เจดีย์จึงได้รับการดูแลบ้าง เท่าที่ ภูมิปัญญาและความสามารถในสมัยนั้นจะทำได้ การบูรณะเจดีย์ องค์เจดีย์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ โดยเจ้าอาวาส คือพระครูประพัฒนศีลคุณและพระญาณวิริยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมเจติยาจารย์) ได้ร่วมกับคณะชาวบ้านไผ่ ดำร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยก่ออิฐเป็นรูปฐานสี่เหลี่ยมรอบองค์เจดีย์ที่ ชำรุดไปเพื่อไม่ให้องค์เจดีย์ทรุดลงไปอีกและสร้างซุ้มพระด้านทิศใต้ติดกับ องค์เจดีย์ เพื่อกันไม่ให้องค์เจดีย์พังทลายและในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ชาวบ้านไผ่ ดำ ได้ร่วมกันบูรณะพื้นเจดีย์ โดยการวางอิฐตัวหนอนสีแดงรอบพื้นเจดีย์และ ทำกำแพงล้อมรอบใหม่ การบูรณะครั้งล่าสุด วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ทำการบูรณะองค์พระเจดีย์ใหม่ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณ นงลักษณ์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นาย พิพัฒน์ คงมาลัย ข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันบูรณะ เจดีย์วัดไผ่ดำและคุณนัยนา ธรรมอารี บริจาคสีทาองค์พระเจดีย์ทั้งหมด เจดีย์ ได้รับการบูรณะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ งบ ประมาณในการบูรณะซ่อมแซม ครั้งหลังนี้ประมาณ ๙๗๓,๐๐๐ บาท (เก้า แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท)