ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับ การท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจก.....   21 มิ.ย. 2565 8 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาโครงการยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการต.....   14 มิ.ย. 2565 11 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสรา้ง   14 มิ.ย. 2565 8 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) และราคากลางโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ย.....   14 มิ.ย. 2565 16 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับ การท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกา.....   14 มิ.ย. 2565 14 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที.....   19 ม.ค. 2565 72 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่อ.....   7 ม.ค. 2565 79 ครั้ง
ราคากลางการจ้างเหมา โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลักพัฒ.....   3 ม.ค. 2565 97 ครั้ง
ประกาสสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเ.....   24 ธ.ค. 2564 78 ครั้ง