ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้าง (กิจกรรมย่อย ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5)   3 ส.ค. 2564 69 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าจังหวัดสิ.....   30 มิ.ย. 2564 68 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ย.....   15 มิ.ย. 2564 74 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 03/2564 การจ้างโครงการส่งเสร.....   15 มิ.ย. 2564 72 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่อเงที่ยวผ่านเรื่องเล่าขจั.....   15 มิ.ย. 2564 83 ครั้ง
ประกาศ จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการส่งเสริมก.....   14 มิ.ย. 2564 74 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่.....   30 เม.ย. 2564 70 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ย.....   30 มี.ค 2564 86 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี .....   24 มี.ค 2564 102 ครั้ง